Programi, ki jih izvajamo, temeljijo na ciljih in načelih, zapisanih v Kurikulum za vrtce (1999), ki sta ga kot najpomembnejši vsebinski dokument za izvajanje predšolske institucionalne vzgoje leta 1999 izdala Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo

Cilji Kurikula za vrtce:

  • bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
  • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
  • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok,
  • dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,  rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
  • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
  • povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Tako kot za vse otroke, vključene v vrtec, se tudi za otroke s posebnimi potrebami načrtuje dejavnosti na osnovi ugotovljene stopnje razvoja, razvojnih potreb in na osnovi individualnih značilnosti otroka. Otroci s posebnimi potrebami imajo v vrtcu organizirano tudi dodatno individualno in strokovno pomoč v skladu z usmeritvijo in odločitvijo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Pomoč lahko izvajajo svetovalni delavci vrtca ali vzgojiteljice, ki so usposobljene za individualno delo z otroki s posebnimi potrebami.

Celoten Kurikulum za vrtce si lahko ogledate tukaj.