Korak za Korakom je vzgojno-izobraževalni program po metodologiji “na otroka osredotočene vzgoje in izobraževanja”, ki je bil leta 1994 razvit na pobudo Open Society Institute iz New Yorka in v sodelovanju s Children’s Resources International iz Washingtona ter Georgetown University iz Washingtona. Kurikulum temelji na pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah, evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok in je s strani Ministrstva za šolstvo in šport potrjen kot ena od možnosti izvedbenega kurikuluma in ga usposobljene strokovne delavke mreže KzK izvajajo v svojih oddelkih.

Izvajamo ga od leta 1998/1999 v sodelovanju z Razvojno-raziskovalnim centrom pedagoških iniciativ Korak za Korakom v okviru Pedagoškega inštituta v Ljubljani.

V šolskem letu 2004/2005 je ena vzgojiteljica iz vrtca prejela mednarodni certifikat odličnosti, ki ga za odličnost uresničevanja pedagoškega procesa podeljuje ISSA- mednarodno združenje Step by Step, s sedežem v Amsterdamu.

Cilj programa je, da bi vsak otrok razvil zmožnosti, da:

 • bo sposoben reševati probleme;
 • bo kritično in samostojno razmišljal;
 • bo sposoben izbirati in sprejemati odločitve;
 • bo iznajdljiv in fleksibilen;
 • bo sposoben odzivati se na spremembe v družbenem in naravnem okolju;
 • bo zavzet za sebe in do drugih ljudi ter svojega okolja;
 • bo spoštoval drugačnost, bo strpen in solidaren ter sposoben sodelovati;
 • bo pripravljen za vseživljenjsko izobraževanje.

 

Program KzK je zasnovan na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje vpleten v svoje lastno učenje. Oddelki so prostorsko skrbno načrtovani in oblikovani v centre dejavnosti, ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu hkrati omogočajo možnost izbire in odločitve ter priložnost, da rešuje probleme, spoznava razlike med otroki in postaja vse bolj neodvisen.

Program KzK združuje na raziskavah osnovano prakso predšolske vzgoje ter poudarja partnerstvo z družinami ter individualizacijo izkušenj vsakega otroka.

Osnova planiranja je individualizacija, kar pomeni, da dnevni red življenja in dela v vrtcu zadovoljuje potrebe vsakega otroka po aktivnosti in počitku.
Individualizacija se doseže ob upoštevanju razvojne stopnje vsakega otroka in s planiranjem različnih primernih aktivnosti, s katerimi zagotavljamo vsakemu otroku uspešne izkušnje. Osnova za načrtovanje je delovni priročnik za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Program KzK poudarja in pospešuje aktivno vključevanje staršev v dejavnosti oddelka.  Starši so soustvarjalci skupnih srečanj, kjer se spletajo nitke medsebojnega prijateljstva in zaupanja.

Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v centre dejavnosti (kotičke) za:

 • igro s kockami in za skupna srečanja otrok;
 • igro z namiznimi igrami, kjer si otroci pridobivajo predvsem prve matematične koncepte;
 • dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja medsebojnih odnosov v družini in širši družbi;
 • začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig, likovno in glasbeno ustvarjanje;
 • naravoslovno odkrivanje in raziskovanje ter
 • igro s peskom in vodo.

 

Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih, izbiro materialov, razvoj interesov, sodelovanje, dogovarjanje, razvoj samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev.