PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM  IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO VKLJUČENI V REDNE ODDELKE VRTCA

V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi ustrezne Odločbe o usmerjanju (v nadaljevanju: Odločba), ki jo izda območna enota Maribor, Zavoda republike Slovenije za šolstvo, omogočamo vključitev v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami ravnateljica imenuje strokovno skupino, ki skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno-izobraževalni program. Nosilci tega programa so vzgojitelji, dodatno strokovno pomoč pa izvajata mobilni specialni pedagoginji iz OŠ Gustava Šiliha.

Obseg dodatne strokovne pomoči je določen z Odločbo. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega. Odločitev o načinu izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi v Odločbi in po presoji specialnega pedagoga; ta pri tem upošteva tako potrebe otroka kot tudi značilnost oddelka, v katerega je otrok vključen.

Svetovalna delavka vrtca koordinira delo za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega programa za posameznega otroka s posebnimi potrebami za tekoče šolsko leto, vodi predpisano dokumentacijo in svetuje.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v sodelovanju s specialnim pedagogom in svetovalno delavko prilagajajo program dela specifičnim potrebam otroka, realizirajo del individualiziranega programa in kontinuirano spremljajo otrokov napredek glede na raven dosežkov in stopnjo socializacije v oddelku.

Njihova naloga je, da s svojim odzivanjem na posameznega otroka in situacije ustvarjajo emocionalno in socialno varno ozračje v oddelku, v katerem bodo lahko vsi otroci na svoj način izrazili sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti in posebnosti (Navodila h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami sprejeta na 57. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 17. 4. 2003).